Eunuch

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
The Kızlar Ağası, head of the black eunuchs of the Ottoman Imperial Harem. The title literally means "Chief of the Girls".

A eunuch (/ˈjuːnək/; Ancient Greek: εὐνοῦχος) is a man who (by the common definition of the term) may have been castrated, typically early enough in his life for this change to have major hormonal consequences. In some ancient texts, "eunuch" may refer to a man who is not castrated but who is impotent, celibate, asexual, or otherwise not inclined to marry and procreate or achieve sexual satisfaction. Castration was typically carried out on the soon-to-be eunuch without his consent in order that he might perform a specific social function; this was common in many societies. The earliest records for intentional castration to produce eunuchs are from the Sumerian city of Lagash in the 21st century BC.[1][2] Over the millennia since, they have performed a wide variety of functions in many different cultures: courtiers or equivalent domestics, treble singers, religious specialists, soldiers, royal guards, government officials, and guardians of women or harem servants.

Eunuchs would usually be servants or slaves who had been castrated in order to make them reliable servants of a royal court where physical access to the ruler could wield great influence.[3] Seemingly lowly domestic functions—such as making the ruler's bed, bathing him, cutting his hair, carrying him in his litter, or even relaying messages—could in theory give a eunuch "the ruler's ear" and impart de facto power on the formally humble but trusted servant. Similar instances are reflected in the humble origins and etymology of many high offices (e.g., chancellor originally denoted a servant guarding the entrance to an official's study). Eunuchs supposedly did not generally have loyalties to the military, the aristocracy, or to a family of their own (having neither offspring nor in-laws, at the very least), and were thus seen as more trustworthy and less interested in establishing a private 'dynasty'. Because their condition usually lowered their social status, they could also be easily replaced or killed without repercussion. In cultures that had both harems and eunuchs, eunuchs were sometimes used as harem servants (compare the female odalisque) or seraglio guards.[citation needed]

In Latin, the words eunuchus, spado, and castratus were used to denote eunuchs.[4]

Etymology

Eunuch comes from the Greek word eunoukhos, first attested in a fragment of Hipponax,[5] the 6th century BC comic poet and prolific inventor of compound words.[6] The acerbic poet describes a certain lover of fine food having "consumed his estate dining lavishly and at leisure every day on tuna and garlic-honey cheese paté like a Lampsacene eunoukhos".[7] In ancient classical literature from the early 5th century onward, the word generally designates some incapacity for or abstention from procreation, whether due to natural constitution or to physical mutilation. For instance, Lucian suggests two methods to determine whether someone is a eunuch: physical inspection of the body, or scrutiny of his ability to perform sexually with females (Lucian, Eunuchus 12).

The earliest surviving etymology of the word is from late antiquity. The 5th century (AD) Etymologicon by Orion of Thebes offers two alternative origins for the word eunuch: first, to tēn eunēn ekhein, "guarding the bed", a derivation inferred from eunuchs' established role at the time as "bedchamber attendants" in the imperial palace, and second, to eu tou nou ekhein, "being good with respect to the mind", which Orion explains based on their "being deprived of male-female intercourse (esterēmenou tou misgesthai), the things that the ancients used to call irrational (anoēta, literally: 'mindless')".[8] Orion's second option reflects well-established idioms in Greek, as shown by entries for noos, eunoos and ekhein in Liddell and Scott's Greek-English Lexicon, while the first option is not listed as an idiom under eunē in that standard reference work.[9] However, the first option was cited by the late 9th century Byzantine emperor Leo VI in his New Constitution 98 banning the marriage of eunuchs, in which he noted eunuchs' reputation as trustworthy guardians of the marriage bed (eunē) and claimed that the very word eunuch attested to this kind of employment.[10] The emperor also goes further than Orion by attributing eunuchs' lack of male-female intercourse specifically to castration, which he said was performed with the intention "that they will no longer do the things that males do, or at least to extinguish whatever has to do with desire for the female sex".[11] The 11th century Byzantine monk Nikon of the Black Mountain, opting instead for Orion's second alternative, stated that the word came from eunoein (eu "good" + nous "mind"), thus meaning "to be well-minded, well-inclined, well-disposed or favorable", but unlike Orion he argued that this was due to the trust that certain jealous and suspicious foreign rulers placed in the loyalty of their eunuchized servants.[12] Theophylact of Ohrid in a dialogue In Defence of Eunuchs also stated that the origin of the word was from eunoein and ekhein, "to have, hold", since they were always "well-disposed" toward the master who "held" or owned them.[13][14] The 12th century Etymologicum Magnum (s.v. eunoukhos) essentially repeats the entry from Orion, but stands by the first option, while attributing the second option to what "some say". In the late 12th century, Eustathius of Thessalonica (Commentaries on Homer 1256.30, 1643.16) offered an original derivation of the word from eunis + okheuein, "deprived of mating".

In translations of the Bible into modern European languages, such as the Luther Bible or the King James Bible, the word eunuchus as found in the Latin Vulgate is usually rendered as officer, official or chamberlain, consistent with the idea that the original meaning of eunuch was bed-keeper (Orion's first option). Modern religious scholars have been disinclined to assume that the courts of Israel and Judah included castrated men,[15] even though the original translation of the Bible into Greek used the word eunoukhos.

The early 17th century scholar and theologian Gerardus Vossius therefore explains that the word originally designated an office, and he affirms the view that it was derived from eunē and ekhein (i.e. "bed-keeper").[16] He says the word only came to be applied to castrated men in general because such men were the usual holders of that office. Still, Vossius notes the alternate etymologies offered by Eustathius ("deprived of mating") and others ("having the mind in a good state"), calling these analyses "quite subtle". Then, after having previously declared that eunuch designated an office (i.e., not a personal characteristic), Vossius ultimately sums up his argument in a different way, saying that the word "originally signified continent men" to whom the care of women was entrusted, and later came to refer to castration because "among foreigners" that role was performed "by those with mutilated bodies".

Modern etymologists have followed Orion's first option.[17][18] In an influential 1925 essay on the word eunuch and related terms, Ernst Maass suggested that Eustathius's derivation "can or must be laid to rest", and he affirmed the derivation from eunē and ekhein ("guardian of the bed"),[17] without mentioning the other derivation from eunoos and ekhein ("having a well-disposed state of mind").

One major problem, however, with the derivation from eunē ("bed") is that, according to the rules of Greek vowel contractions (see crasis), the ou in eunoukhos requires an o-sound between the contracted words, specifically e+o, e+ou, o+e, o+ei, o+o or o+ou, and cannot feature an a-sound there.[19] As an alpha-declension noun, eunē features the stem-vowel -a-, but an a-sound will not combine with any other vowels to produce the ou that occurs in eunoukhos. All words (other than eunoukhos anyway) that are formed by adding onto eunē have an a-sound or long e-sound in the combined syllable, as in eunater or eunēter ("bed-fellow"), eunaios ("in one's bed") or eunēthen ("from or out of bed").[20] By analogy, a compound between eunē and ekhein would be expected to come out as eunēkhos, or in English "eunech". Even if the form okhos ("carrier" or "holder") were compounded with eunē, as many dictionaries suggest, the stem-vowel a from eunē combined with the initial o from okhos would combine to form an omega, and the resulting word ("bed-carrier") would be expected to come out as eunōkhos, with the English word becoming "eunoch". On the other hand, the etymology offered by Eustathius (eunis + okheuein) would work only if eunis contributes an e-sound or o-sound to the compound. Unfortunately, there are no known compounds of eunis to use for comparison. Consequently, the rules of Greek vowel contraction at any rate favor the derivation from eunoos and ekhein ("having a well-disposed state of mind"). And in fact, other words that have the same ending -oukhos feature a stem-vowel o in the first word of the compound, such as skēptoukhos, rabdoukhos, lampadoukhos, ofioukhos and kleidoukhos.

Be that as it may, virtually all modern reference works cite the derivation from eunē and ekhein ("keeper of the bed").

Eunuchs by region and epoch

Ancient Middle East

Eunuchs were familiar figures in the Assyrian Empire (ca. 850 until 622 BC) and in the court of the Egyptian Pharaohs (down to the Lagid dynasty known as Ptolemies, ending with Cleopatra),(30 BC). Eunuchs sometimes were used as regents for underage heirs to the throne, as it seems to be the case for the Neo-Hittite state of Carchemish.[21] Political eunuchism became a fully established institution among the Achamenide Persians.[22] Eunuchs held powerful positions in the Achaemenide court. The eunuch Bagoas (not to be confused with Alexander's Bagoas) was the Vizier of Artaxerxes III and IV, and was the primary power behind the throne during their reigns, until he was killed by Darius III.[23]

Ancient Greece, Rome and Byzantium

The practice was also well established in other Mediterranean areas among the Greeks and Romans, although a role as court functionaries does not arise until Byzantine times. The Galli or Priests of Cybele were eunuchs.

In the late period of the Roman Empire, after the adoption of the oriental royal court model by the Emperors Diocletian and Constantine, Emperors were surrounded by eunuchs for such functions as bathing, hair cutting, dressing, and bureaucratic functions, in effect acting as a shield between the Emperor and his administrators from physical contact, thus enjoying great influence in the Imperial Court (see Eusebius and Eutropius). Eunuchs were believed loyal and indispensable.[citation needed]

The Roman poet Martial rails against a woman who has sex with partially castrated eunuchs (those whose testicles were removed or rendered inactive only) in the bitter epigram (VI, 67): "Do you ask, Panychus, why your Caelia only consorts with eunuchs? Caelia wants the flowers of marriage – not the fruits." [24] It is up for debate whether this passage is representative of any sort of widely practiced behavior, however.

At the Byzantine imperial court, there were a great number of eunuchs employed in domestic and administrative functions, actually organized as a separate hierarchy, following a parallel career of their own. Archieunuchs—each in charge of a group of eunuchs—were among the principal officers in Constantinople, under the emperors.[25] Under Justinian in the 6th century, the eunuch Narses functioned as a successful general in a number of campaigns. By the last centuries of the Empire the number of roles reserved for eunuchs had reduced, and their use may have been all but over.

Following the Byzantine tradition, eunuchs had important tasks at the court of the Norman kingdom of Sicily during the middle 12th century. One of them, Philip of Mahdia, has been admiratus admiratorum, and another one, Peter the caid, was prime minister.

China

A group of eunuchs. Mural from the tomb of the prince Zhanghuai, 706 AD.

In China, castration included removal of the penis as well as the testicles. Both organs were cut off with a knife at the same time.[26][27][28][29]

From ancient times until the Sui Dynasty, castration was both a traditional punishment (one of the Five Punishments) and a means of gaining employment in the Imperial service. Certain eunuchs gained immense power that occasionally superseded that of even the Grand Secretaries. Zheng He, who lived during the Ming Dynasty, is an example of such a eunuch. Self-castration was a common practice, although it was not always performed completely, which led to its being made illegal.

It is said that the justification for the employment of eunuchs as high-ranking civil servants was that, since they were incapable of having children, they would not be tempted to seize power and start a dynasty. In many cases, eunuchs were considered more reliable than the scholar officials. A similar system existed in Vietnam.[30]

The tension between eunuchs in the service of the emperor and virtuous Confucian officials is a familiar theme in Chinese history. In his History of Government, Samuel Finer points out that reality was not always that clear-cut. There were instances of very capable eunuchs who were valuable advisers to their emperor, and the resistance of the "virtuous" officials often stemmed from jealousy on their part. Ray Huang argues that in reality, eunuchs represented the personal will of the Emperor, while the officials represented the alternate political will of the bureaucracy. The clash between them would thus have been a clash of ideologies or political agenda.[31]

The number of eunuchs in Imperial employ fell to 470 by 1912, when the practice of using them ceased.[citation needed] The last Imperial eunuch, Sun Yaoting, died in December 1996.

Shang dynasty

Records of eunuchs in China date to the Shang Dynasty, when the Shang kings castrated prisoners of war.[32]

Qin dynasty

Men sentenced to castration were turned into eunuch slaves of the Qin dynasty state to perform forced labor for projects such as the Terracotta Army.[33] The Qin government confiscated the property and enslaved the families of rapists who received castration as a punishment.[34] Men punished with castration during the Han dynasty were also used as slave labor.[35]

Han dynasty

In Han dynasty China castration continued to be used as a punishment for various offences.[36][37] Sima Qian, the famous Chinese historian, was castrated by order of the Han Emperor of China for dissent.[38] In another incident multiple people, including a chief scribe and his underlings, were subjected to castration.[39]

Ming dynasty

During the early Ming period, China demanded eunuchs to be sent as tribute from Korea. Some of them oversaw the Korean concubines in the harem of the Chinese Emperor.[40][41]

When the Ming army finally captured Yunnan from Mongols in 1382, thousands of prisoners were killed and, according to the custom in times of war, their young sons – including Zheng He – were castrated.[42][43] During the Miao Rebellions, Chinese commanders castrated thousands of Miao boys when their tribes revolted, and then gave them as slaves to various officials.[43]

On 30 January 1406, the Yongle Emperor expressed horror when the Ryukyuans castrated some of their own children to become eunuchs in order to give them to the emperor. The Yongle Emperor said that the boys who were castrated were innocent and didn't deserve castration, and he returned the boys to Ryukyu and instructed them not to send eunuchs again.[44]

At the end of the Ming dynasty, there were about 70,000 eunuchs (宦官 huànguān, or 太監 tàijiàn) employed by the emperor, with some serving inside the imperial palace.

Conquest Dynasties

Many of the non-Han Chinese peoples who founded states in China after invading originally did not have eunuchs as part of their culture, but adopted it from the Han Chinese.

Khitan Liao dynasty

The Khitan adopted the practice of using eunuchs from the Chinese and the eunuchs were non-Khitan prisoners of war. The Khitan were a nomadic Mongolic people and originally did not have eunuchs as part of their culture.[45] When the Khitan founded the Liao Dynasty they developed a harem system with concubines and wives and adopted eunuchs as part of it. The eunuchs were not Khitan and they came from two sources, all of their eunuchs were captured ethnic Chinese from the Central Plains. The Khitan captured Chinese people who were already eunuchs at the Jin court when they invaded of the Later Jin. Another source was during their war with the Chinese Song dynasty, the Khitan would raid China, capture Han Chinese boys as prisoners of war and emasculate them to become eunuchs. The emasculation of captured Chinese boys guaranteed a continuous supply of eunuchs to serve in the Liao Dynasty harem. The Empress Dowager Chengtian played a large role in the raids to capture and emasculate the boys.[46] The Khitan Empress Dowager Xiao Chuo (Chengtian) of the Khitan Liao state took power at age 30 in 982 as a regent for her son. She personally led her own army against the Song Chinese in 986 and defeated them in battle,[47][48][49][50][51] fighting the retreating Chinese army. She then ordered the castration of around 100 ethnic Chinese boys she had captured in China, supplementing the Khitan's supply of eunuchs to serve at her court, among them was Wang Ji'en. The boys were all under ten years old and were selected for their good looks.[52][53][54][55]

The History of Liao 遼史 described and praised Empress Chengtian's capture and mass castration of Chinese boys in a biography on the Chinese eunuch Wang Ji'en.[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66]

Manchu Qing dynasty
The Empress is carried and accompanied by palace eunuchs, before 1908

The sons and grandsons of the rebel Yaqub Beg in China were all castrated. Surviving members of Yaqub Beg's family included his 4 sons, 4 grandchildren (2 grandsons and 2 granddaughters), and 4 wives. They either died in prison in Lanzhou, Gansu, or were killed by the Chinese. His sons Yima Kuli, K'ati Kuli, Maiti Kuli, and grandson Aisan Ahung were the only survivors in 1879. They were all underage children, and put on trial, sentenced to an agonizing death if they were complicit in their father's rebellious "sedition", or if they were innocent of their fathers' crimes, were to be sentenced to castration and serve as eunuch slaves to Chinese troops, when they reached 11 years old, and were handed over to the Imperial Household to be executed or castrated.[67][68][69] In 1879, it was confirmed that the sentence of castration was carried out; Yaqub Beg's son and grandsons were castrated by the Chinese court in 1879 and turned into eunuchs to work in the Imperial Palace.[70]

A Qing dynasty eunuch, China, before 1911

Korea

The eunuchs of Korea, called Naesi (내시, 內侍), were officials to the king and other royalty in traditional Korean society. The first recorded appearance of a Korean eunuch was in Goryeosa ("History of Goryeo"), a compilation about the Goryeo period. In 1392, with the founding of the Joseon Dynasty, the Naesi system was revised, and the department was renamed the "Department of Naesi" (내시부, 內侍府).[71]

The Naesi system included two ranks, those of Sangseon (상선, 尙膳, "Chief of Naesi"), who held the official title of senior second rank, and Naegwan (내관, 內官, "Common official naesi"), both of which held rank as officers. 140 naesi in total served the palace in Joseon Dynasty period. They also took the exam on Confucianism every month.[71] The naesi system was repealed in 1894 following Gabo reform.

During the Yuan Dynasty, eunuchs became a desirable commodity for tributes, and dog bites were replaced by more sophisticated surgical techniques.[72]

Eunuchs were the only males outside the royal family allowed to stay inside the palace overnight. Court records going back to 1392 indicate that the average lifespan of eunuchs was 70.0 ± 1.76 years, which was 14.4–19.1 years longer than the lifespan of non-castrated men of similar socio-economic status.[73]

Vietnam

The Vietnamese adopted the eunuch system and castration techniques from China. Records show that the Vietnamese performed castration in a painful procedure by removing the entire genitalia with both penis and testicles being cut off with a sharp knife or metal blade. The procedure was agonizing since the entire penis was cut off.[74][75][76][77][78][79][80] The young man's thighs and abdomen would be tied and others would pin him down on a table. The genitals would be sterilized with pepper water and then cut off. A tube would be then inserted into the urethra to allow urination during healing.[81] The eunuchs served as slaves to the Vietnamese palace women in the harem like the consorts, concubines, maids, Queen, and Princesses, doing most of the work.[82][83][84][85][86][87] The only man allowed in the Palace was the Emperor, the only others allowed were his women and the eunuchs since they were not able to have sexual relations with the women. The eunuchs were assigned to do work for the palace women like massaging and applying make up to the women and preparing them for sex with the Emperor.[88][89][90][91]

Lý Dynasty

Lý Thường Kiệt was a prominent eunuch general during the Lý Dynasty (1009-1225).

Trần Dynasty

The Trần Dynasty sent Vietnamese boy eunuchs as tribute to Ming Dynasty China several times, in 1383, 1384 and 1385[92] Nguyen Dao, Nguyen Toan, Tru Ca, and Ngo Tin were among several Vietnamese eunuchs sent to China.[93]

Fourth Chinese domination of Vietnam (Ming dynasty)

During the Fourth Chinese domination of Vietnam, the Ming Chinese under the Yongle Emperor castrated many young Vietnamese boys, choosing them for their handsomeness and ability, and brought them to Nanjing to serve as eunuchs. Among them were the architect-engineer Nguyễn An[94] and Nguyen Lang (阮浪).[95] Vietnamese were among the many eunuchs of different origins found at the Yongle Emperor's court.[96] Among the eunuchs in charge of the Capital Battalions of Beijing was Xing An, a Vietnamese.[97]

Lê Dynasty

In the Lê Dynasty the Vietnamese Emperor Lê Thánh Tông was aggressive in his relations with foreign countries including China. A large amount of trade between Guangdong and Vietnam happened during his reign. Early accounts recorded that the Vietnamese captured Chinese whose ships had blown off course and detained them. Young Chinese men were selected by the Vietnamese for castration to become eunuch slaves to the Vietnamese. It has been speculated by modern historians that the Chinese who were captured and castrated by the Vietnamese were involved in trade between China and Vietnam instead of actually being blown off course by the wind and they were punished as part of a crackdown on foreign trade by Vietnam.[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110]

Several Malay envoys from the Malacca sultanate were attacked and captured in 1469 by the Lê Dynasty of Annam (Vietnam) as they were returning to Malacca from China. The Vietnamese enslaved and castrated the young from among the captured.[92][111][112][113][114]

A 1472 entry in the Ming Shilu reported that when some Chinese from Nanhai county escaped back to China after their ship had been blown off course into Vietnam, where they had been forced to serve as soldiers in Vietnam's military. The escapees also reported that they found out up to 100 Chinese men remained captive in Vietnam after they were caught and castrated by the Vietnamese after their ships were blown off course into Vietnam. The Chinese Ministry of Revenue responded by ordering Chinese civilians and soldiers to stop going abroad to foreign countries.[115][116][117][118] China's relations with Vietnam during this period were marked by the punishment of prisoners by castration.[119][120]

A 1499 entry in the Ming Shilu recorded that thirteen Chinese men from Wenchang including a young man named Wu Rui were captured by the Vietnamese after their ship was blown off course while traveling from Hainan to Guangdong's Qin subprefecture (Qinzhou), after which they ended up near the coast of Vietnam, during the Chenghua Emperor's rule (1447 - 1487) . Twelve of them were enslaved to work as agricultural laborers, while the youngest, Wu Rui (吳瑞) was selected for castration since he was the only young man and he became a eunuch attendant at the Vietnamese imperial palace in Thang Long. After years of service, he was promoted at the death of the Vietnamese ruler in 1497 to a military position in northern Vietnam. A soldier told him of an escape route back to China and Wu Rui escaped to Longzhou. The local chief planned to sell him back to the Vietnamese, but Wu was rescued by the Pingxiang magistrate and then was sent to Beijing to work as a eunuch in the palace.[121][122][123][124][125][126]

The Đại Việt sử ký toàn thư records that in 1467 in An Bang province of Dai Viet (now Quảng Ninh Province) a Chinese ship blew off course onto the shore. The Chinese were detained and not allowed to return to China as ordered by Le Thanh Tong.[127][128][129][130][131] This incident may be the same one where Wu Rui was captured.[123]

Nguyễn Dynasty

The poet Hồ Xuân Hương mocked eunuchs in her poem as a stand in for criticizing the government.[132]

Commoners were banned from undergoing castration in Vietnam, only adult men of high social rank could be castrated, most eunuchs were born as such with a congenital abnormality. The Vietnamese government mandated that boys born with defective genitalia were to be reported to officials, in exchange for the town being freed from mandatory labor requirements. The boy would have the option of serving as a eunuch official or serving the palace women when he became ten years old.[133] This law was put in place in 1838 during the Nguyễn Dynasty.[134] The only males allowed inside the Forbidden City at Huế were the Emperor and his eunuchs.[135]

The presence of eunuchs in Vietnam was used by the French colonizers to degrade the Vietnamese.[136]

Thailand

In Siam (modern Thailand) Indian Muslims from the Coromandel Coast served as eunuchs in the Thai palace and court.[137][138] The Thai at times asked eunuchs from China to visit the court in Thailand and advise them on court ritual since they held them in high regard.[139][140]

Burma

Sir Henry Yule saw many Muslims serving as eunuchs in Konbaung Dynasty Burma (modern Myanmar) while on a diplomatic mission.[141][142][143][144] These Muslim eunuchs came from Arakan.[137][138]

Ottoman Empire

Chief Eunuch of Ottoman Sultan Abdul Hamid II at the Imperial Palace, 1912.

In the Ottoman Empire, eunuchs were typically slaves imported from outside their domains. A fair proportion of male slaves were imported as eunuchs.[145]

The Ottoman court harem—within the Topkapı Palace (1465–1853) and later the Dolmabahçe Palace (1853–1909) in Istanbul—was under the administration of the eunuchs. These were of two categories: Black Eunuchs and White Eunuchs. Black Eunuchs were Africans who served the concubines and officials in the Harem together with chamber maidens of low rank. The White Eunuchs were Europeans from the Balkans. They served the recruits at the Palace School and were from 1582 prohibited from entering the Harem. An important figure in the Ottoman court was the Chief Black Eunuch (Kızlar Ağası or Dar al-Saada Ağası). In control of both the Harem and a net of spies in the Black Eunuchs, the Chief Eunuch was involved in almost every palace intrigue and could thereby gain power over either the sultan or one of his viziers, ministers, or other court officials.[146] One of the most powerful Chief Eunuchs was Beshir Agha in the 1730s, who played a crucial role in establishing the Ottoman version of Hanafi Islam throughout the Empire by founding libraries and schools.[147]

Coptic involvement

Many sources claim that eunuchs in the nineteenth century Ottoman Empire were created mainly at one Coptic monastery, variously said to be called "Abou Gerghè", "Abou Gerhè", or "Abou Gerbe".

Edmund Andrews of the Northwestern University, in an 1898 article called "Oriental Eunuchs" in the Journal of American Medicine, refers to Coptic priests in "Abou Gerhè in Upper Egypt" castrating slave boys.[148]

Coptic castration of slaves was discussed by Peter Charles Remondino, in his book History of Circumcision from the Earliest Times to the Present,[149] published in 1900. He refers to the "Abou-Gerghè" monastery in a place he calls "Mount Ghebel-Eter". He adds details not mentioned by Andrews such as the insertion of bamboo into the victim. Bamboo was used with Chinese eunuchs. Andrews states his information is derived from an earlier work, "Les Femmes, les eunuques, et les guerriers du Soudan"[149] published by a French explorer, Count de Bisson, in 1868, though the place does not appear in de Bisson's book.[150]

Remondino's claims were repeated in similar form by Henry G. Spooner in 1919, in the American Journal of Urology and Sexology. Spooner, an associate of William J. Robinson, referred to the monastery as "Abou Gerbe in Upper Egypt".[151]

According to Remondino, Spooner and several later sources, the Coptic priests sliced the penis and testicles off Nubian or Abyssinian slave boys around the age of eight. The boys were captured from Abyssinia and other areas in Sudan like Darfur and Kordofan, then brought into Sudan and Egypt. During the operation, the Coptic clergyman chained the boys to tables and after slicing off their sexual organs, and stuck a piece of bamboo into the genital area, then submerged them in neck-high sand to burn. The recovery rate was ten percent. The resulting eunuchs fetched large profits in contrast to eunuchs from other areas.[152][153][154]

An identifiable Coptic area named in relation to castration of slaves is the former village of Al-Zawya. Slave traders travelling north from the Sudan would castrate their slave boys here, before entering Muslim city of Asyut, 10 miles north, where they could be sold.

Indian subcontinent

Eunuchs in Indian sultanates (before Mughals)

Eunuchs were frequently employed in Imperial palaces by Muslim rulers as servants for female royalty, as guards of the royal harem, and as sexual mates for the nobles. Some of these attained high-status positions in society. An early example of such a high-ranking eunuch was Malik Kafur, a Hindu boy captured and enslaved (along with tens of thousands of other Hindus who were typically captured during such raids) during the raids of the Delhi Sultanate into Gujarat. Eunuchs in Imperial palaces were organized in a hierarchy, often with a senior or chief eunuch (Urdu: Khwaja Saras) directing junior eunuchs below him. Eunuchs were highly valued for their strength, ability to provide protection for ladies' palaces and trustworthiness, allowing eunuchs to live amongst women with fewer worries. This enabled eunuchs to serve as messengers, watchmen, attendants and guards for palaces. Often, eunuchs also doubled as part of the King's court of advisers.[155][156]

The hijra of South Asia

The Ancient Indian Kama Sutra refers to people of a "third sex" (triteeyaprakrti), who can be dressed either in men's or in women's clothes and perform fellatio on men. The term has been translated as "eunuchs" (as in Sir Richard Burton's translation of the book), but these persons have also been considered to be the equivalent of the modern hijra of India.[citation needed]

Hijra, a Hindi and Urdu term traditionally translated into English as "eunuch", actually refers to what modern Westerners would call male-to-female transgender people and effeminate homosexuals (although some of them reportedly identify as belonging to a third sex). Some of them undergo ritual castration, but the majority do not. They usually dress in saris (traditional Indian garb worn by women) or shalwar kameez (traditional garb worn by women in South Asia) and wear heavy make-up. They typically live in the margins of society and face discrimination.[157] However, they are integral to several Hindu ceremonies which is primary form of their livelihood. They are a part of dance programs (sometimes adult) in marriage ceremonies. They also perform certain ceremonies for the couple in Hindu tradition. Other means to earn their living are: by coming uninvited at weddings, births, new shop openings and other major family events and singing until they are paid or given gifts to go away.[158] The ceremony is supposed to bring good luck and fertility, while the curse of an unappeased hijra is feared by many. Other sources of income for the hijra are begging and prostitution. The begging is accompanied by singing and dancing and the hijras usually get the money easily. Some Indian provincial officials have used the assistance of hijras to collect taxes in the same fashion; they knock on the doors of shopkeepers, while dancing and singing, and embarrass them into paying.[159] Recently, hijras have started to found organizations to improve their social condition and fight discrimination, such as the Shemale Foundation Pakistan.

Religious castration

Castration as part of religious practice, and eunuchs occupying religious roles have been established prior to classical antiquity. Archaeological finds at Çatalhöyük in Anatolia indicate worship of a 'Magna Mater' figure, a forerunner of the goddess Cybele found in later Anatolia and other parts of the near East.[160] Later Roman followers of Cybele, were called Galli, who practiced ritual self-castration, known as sanguinaria.[160]

The practice of religious castration continued into the Christian era, with members of the early church practising celibacy (including castration) for religious purposes,[161] although the extent and even the existence of this practice among Christians is subject to debate.[162] The early theologian Origen found evidence of the practice in Matthew 19:10-12,:[163] "His disciples said to him, "If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry." But he said to them, "Not everyone can accept this teaching, but only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let anyone accept this who can." (NRSV)

Tertullian, a 2nd-century Church Father, described Jesus himself and Paul of Tarsus as spadones, which is translated as "eunuchs" in some contexts.[164] Quoting from the cited book:[164] "... Tertullian takes 'spado' to mean virgin ...". The meaning of spado in late antiquity can be interpreted as a metaphor for celibacy, however Tertullian's specifically refers to St. Paul as being castrated.[164]

Eunuch priests have served various goddesses from India for many centuries. Similar phenomena are exemplified by some modern Indian communities of the Hijra, which are associated with a deity and with certain rituals and festivals – notably the devotees of Yellammadevi, or jogappas, who are not castrated[165] and the Ali of southern India, of whom at least some are.[166]

The 18th-century Russian Skoptzy (скопцы) sect was an example of a castration cult, where its members regarded castration as a way of renouncing the sins of the flesh.[167] Several members of the 20th-century Heaven's Gate cult were found to have been castrated, apparently voluntarily and for the same reasons.[168]

Eunuchs in the Bible

Eunuchs are mentioned many times in the Bible such as in the Book of Isaiah (56:4) using the word סריס (saris). Although the Ancient Hebrews did not practice castration, eunuchs were common in other cultures featured in the Bible, such as Ancient Egypt, Babylonia, the Persian Empire and Ancient Rome. In the Book of Esther, servants of the harem of Ahasuerus such as Hegai and Shashgaz as well as other servants such as Hatach, Harbonah, Bigthan, and Teresh are referred to as sarisim. Being exposed to the consorts of the king, they would have likely been castrated.

There is some confusion regarding eunuchs in Old Testament passages, since the Hebrew word for eunuch, saris (סריס), could also refer to other servants and officials who had not been castrated but served in similar capacities.[169][170] The Egyptian royal servant Potiphar is described as a saris in Genesis 39:1, although he was married and hence unlikely to have been a castrated eunuch. The cupbearer who became governor of Judah, Nehemiah, may have been a eunuch.[citation needed]

One of the earliest converts to Christianity was an Ethiopian eunuch who was a high court official of Candace the Queen of Ethiopia. Acts 8:27-39 The reference to "eunuchs" in Matthew 19:12 has yielded various interpretations.

Non-castrated eunuchs

Hippocrates describes a particular ethnic group afflicted with high rates of erectile dysfunction as "the most eunuchoid of all nations" (Airs Waters Places 22). According to Aristotle in Generation of Animals (1.2, 4.1), male or female gender is defined by the function played in procreation and consists of two elements: the faculty to procreate and the anatomical parts needed to put that faculty in practice. Any man who either lacked the faculty of procreation from birth, even with a full set of genitals (Gen.An. 2.7), or was eventually deprived of the anatomical parts necessary for procreation met the definition of a eunuch. Hence, the term "eunuch" was applied not only to castrated men, but also to a wide range of men who were unable to procreate. The broad sense of the term "eunuch" is reflected in the compendium of ancient Roman laws collected by Justinian I in the 6th century known as the Digest or Pandects. Those texts distinguish between the general category of eunuchs (spadones, denoting "one who has no generative power, an impotent person, whether by nature or by castration",[171] D 50.16.128) and the more specific subset of castrati (castrated males, physically incapable of procreation). Eunuchs (spadones) sold in the slave markets were deemed by the jurist Ulpian to be "not defective or diseased, but healthy", because they were anatomically able to procreate just like monorchids (D 21.1.6.2). On the other hand, as Julius Paulus pointed out, "if someone is a eunuch in such a way that he is missing a necessary part of his body" (D 21.1.7), then he would be deemed diseased. In these Roman legal texts, spadones are eligible to marry women (D 23.3.39.1), institute posthumous heirs (D 28.2.6), and adopt children (Institutions of Justinian 1.11.9), unless they are castrati.

Castrato singers

Eunuchs castrated before puberty were also valued and trained in several cultures for their exceptional voices, which retained a childlike and other-worldly flexibility and treble pitch (a high-pitched voice). Such eunuchs were known as castrati. Unfortunately the choice had to be made at an age when the boy would not yet be able to consciously choose whether to sacrifice his reproductive capabilities, and there was no guarantee that the voice would remain of musical excellence after the operation.

As women were sometimes forbidden to sing in Church, their place was taken by castrati. The practice, known as castratism, remained popular until the 18th century and was known into the 19th century. The last famous Italian castrato, Giovanni Velluti, died in 1861. The sole existing sound recording of a castrato singer documents the voice of Alessandro Moreschi, the last eunuch in the Sistine Chapel choir, who died in 1922.

Eunuchs in the contemporary world

The hijra of India (see above) may number as many as 2,000,000,[172] and are usually described as eunuchs, although they may be more of a male-to-female transsexual individual, but have surgical castration instead of reassignment surgery, and seldom have access to hormones. The loss of testosterone and lack of estrogen means their bodies take on the characteristics of post-pubertal eunuchs.

The most commonly castrated men are advanced prostate cancer patients. In the United States alone there are more than 200,000 new cases of prostate cancer diagnosed each year. It is estimated that over 80,000 of these men will be surgically or chemically castrated within six months of diagnosis.[173] With the average life expectancy after castration, there are approximately a half million chemically or surgically castrated prostate cancer patients at any time in the U.S. alone.[citation needed] While most of these men would deny the term "eunuch," they meet all physiological characteristics of post-pubertal eunuchs. Some do, however, embrace the term for the historic and psychological grounding that it gives them.[174][175]

Convicted sex offenders who have been castrated are rare, although there is debate as to whether the drastic reduction of testosterone and the consequent diminishing of libido might have an effect on recidivism.[176]

A study on eunuchs has found that they live 13.5 years longer than non-eunuch men as a result of a lack of testosterone, which reduces the likelihood of participation in risky behaviors, such as violence.[177]

In popular culture

Black eunuch of the Ottoman Sultan. Photograph by Pascal Sebah, 1870s

Films

 • The 2001 documentary film Bombay Eunuch examines the changing role of India's hijras, some of whom are also eunuchs
 • The 2011 film Nilkantho treats the plight of the Indian hijras with sensitivity
 • The 2003 documentary film American Eunuchs investigates the underworld of modern eunuchs in America
 • Kiss the Moon, a 2010 documentary set in Pakistan, portrays three generations of eunuchs examining the ancient rituals and religious beliefs surrounding their community
 • The Last Eunuch, a 1988 Chinese biographical film directed by Zhang ZhiLiang, tells the story of Sun YaoTing, who saw the last royal palace's extravagant lifestyle and experienced the breakdown of the last imperial empire and felt the new changes brought by the new age.
 • In Mel Brook's 1981 comedy History of the World, Part I, under the section of "The Roman Empire", an entire scene is devoted to a joke about Eunuchs, the length of African genitals, and the song, "Caldonia"; all rolled into one.

Books

 • Several tales of the Arabian Nights focus on eunuchs[178]
 • Eunuchs feature prominently in Montesquieu's 1722 novel Lettres Persanes, about Persian visitors to 18th-century France
 • Bagoas, the eunuch favorite of Alexander the Great, is the main character and narrator of The Persian Boy, a 1972 historical novel by Mary Renault
 • The Janissary Tree and its sequels are crime novels set in Istanbul in the 1830s, written by Jason Goodwin featuring Yashim, a eunuch detective
 • Wilbur Smith's series of novels about Ancient Egypt, beginning with River God, follow the adventures of a talented eunuch named Taita
 • George R. R. Martin's fantasy series A Song of Ice and Fire features the eunuch Varys, also called the Spider, a court official, bearing the title of Master of Whisperers, the equivalent of the real world spymaster. The Unsullied, elite eunuch soldiers are also greatly featured in the books.
 • In the manga "Red River (manga)" one of the main villains, Urhi, is a eunuch.

Notable eunuchs

In chronological order.

First millennium BCE:

 • Mutakkil-Marduk (8th century BCE): Assyrian chief eunuch, eponym of the year 798 BCE in an Assyrian eponym chronicle.[179]
 • Yariri (8th century BCE): regent of Neo-Hittite Carchemish likely thought to be an eunuch.[21]
 • Aspamistres or Mithridates (5th century BCE): bodyguard of Xerxes I of Persia, and (with Artabanus) his murderer.
 • Artoxares: an envoy of Artaxerxes I and Darius II of Persia.
 • Bagoas (4th century BCE): prime minister of king Artaxerxes III of Persia, and his assassin. (Bagoas is an old Persian word meaning eunuch.)
 • Bagoas (4th century BCE): a favorite of Alexander the Great. Influential in changing Alexander's attitude toward Persians and therefore in the king's policy decision to try to integrate the conquered peoples fully into his Empire as loyal subjects. He thereby paved the way for the relative success of Alexander's Seleucid successors and greatly enhanced the diffusion of Greek culture to the East.
 • Philetaerus (4th/3rd century BCE): founder of the Attalid dynasty of Pergamum
 • Sima Qian (old romanization Ssu-ma Chi'en; 2nd/1st century BCE): the first person to have practiced modern historiography – gathering and analyzing both primary and secondary sources in order to write his monumental history of the Chinese empire.
 • Ganymedes (1st century BCE): highly capable adviser and general of Cleopatra VII's sister and rival, Princess Arsinoe. Unsuccessfully attacked Julius Caesar three times at Alexandria.
 • Pothinus (1st century BCE): regent for pharaoh Ptolemy XII.
 • Sporus (1st century BCE): an attractive Roman boy who was castrated by, and later married to, Emperor Nero

First millenum CE:

 • Unidentified eunuch of the Ethiopian court (1st century CE), described in The Acts of the Apostles (chapter 8). Philip the Evangelist, one of the original seven deacons, is directed by the Holy Spirit to catch up to the eunuch's chariot and hears him reading from the Book of Isaiah (chapter 53). Philip explained that the section prophesies Jesus' crucifixion, which Philip described to the eunuch. The eunuch was baptized shortly thereafter.
 • Cai Lun (old romanization Ts'ai Lun; 1st/2nd century CE): reasonable evidence exists to suggest that he was truly the inventor of paper. At the very least, he established the importance of paper and standardized its manufacture in the Chinese empire.
 • Origen: early Christian theologian, allegedly castrated himself based on his reading of the Gospel of Matthew 19:12 (For there are eunuchs, who were born so from their mother's womb: and there are eunuchs, who were made so by men: and there are eunuchs, who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven. He that can take, let him take it.). Despite the fact that the early Christian theologian Tertullian wrote that Jesus was a eunuch, there is no corroboration in any other early source. (The Skoptsy did, however, believe it to be true.)[citation needed]
 • Eutropius (5th century): only eunuch known to have attained the highly distinguished and very influential position of Roman Consul.
 • Chrysaphius: chief minister of Eastern Roman Emperor Theodosius II, architect of imperial policy towards the Huns.
 • Narses (478–573): general of Byzantine emperor Justinian I, responsible for destroying the Ostrogoths in 552 at the Battle of Taginae in Italy and saving Rome for the empire.
 • Solomon: general and governor of Africa under Justinian I
 • Staurakios: chief associate and minister of the Byzantine empress Irene of Athens
 • Ignatius of Constantinople (799–877): twice Patriarch of Constantinople during troubled political times [847–858 and 867–877]. First absolutely unquestioned eunuch saint, recognized by both the Orthodox and Roman Churches. (There are a great many early saints who were probably eunuchs, though few either as influential nor unquestioned as to their castration.)
 • Yazaman al-Khadim (died 891): Emir of Tarsus and successful commander in the wars against Byzantium
 • Mu'nis al-Khadim (845/846–933/934): Commander-in-chief of the Abbasid armies between 908 and his death,
 • Joseph Bringas: chief minister of the Byzantine Empire under Romanos II (959-963).

Second millennium CE:

Notes

 1. Maekawa, Kazuya (1980). Animal and human castration in Sumer, Part II: Human castration in the Ur III period. Zinbun [Journal of the Research Institute for Humanistic Studies, Kyoto University], pp. 1–56.
 2. Maekawa, Kazuya (1980). Female Weavers and Their Children in Lagash – Presargonic and Ur III. Acta Sumerologica 2:81–125.
 3. Christine Hsu (24 September 2012). "Eunuch Study Reveals That Castration May Add 20 Years to a Man's Life". Medicaldaily.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 4. "Words". Archives.nd.edu. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 5. Miller, Margaret (1997). Athens and Persia in the Fifth Century BC: A Study in Cultural Receptivity. Cambridge: Cambridge University Press. p. 213. ISBN 0-521-49598-9.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 6. Hawkins, Shane (2013). Studies in the Language of Hipponax. Bremen: Hempen Verlag. pp. 111–120.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 7. West, M.L., ed. and trans. (1993). Greek Lyric Poetry. Oxford: Oxford University Press. p. 117.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 8. Sturz, Friedrich Wilhelm, ed. (1820). Orionis Thebani Etymologicon. Leipzig: Weigel. p. 58.CS1 maint: extra text: authors list (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 9. Liddell, H.G. and R. Scott (1883). Greek-English Lexicon. New York: Harper & Brothers. pp. 607–608, 1009.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 10. Noailles, P., and A. Dain (1944). Les Nouvelles de Leon VI le Sage. Paris. p. 327.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 11. Noailles, P., and A. Dain (1944). Les Nouvelles de Leon VI le Sage. Paris. p. 325.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 12. Benesevic, V.N. (1917). Taktikon Nikona Cernogorca. St. Petersburg. p. 99.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 13. Gautier, Paul, ed. and tr. (1980). Théophylacte d'Achrida: Discours, Traités, Poésies. Thessaloniki: Association de Recherches Byzantines. pp. 308–309.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 14. Ringrose, Kathryn M. (2003). The Perfect Servant: Eunuchs and the Social Construction of Gender in Byzantium. Chicago: University of Chicago. pp. 16, 39. ISBN 0-226-72015-2.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 15. Kittel, Gerhard, Gerhard Friedrich, Geoffrey Bromiley, eds. (1985). Theological Dictionary of the New Testament, Abridged in One Volume. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans. p. 277.CS1 maint: extra text: authors list (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 16. Vossius, Gerardus (1662). Etymologicon Linguae Latinae. Amsterdam: Lodewijk and Daniel Elsevir. p. 198.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 17. 17.0 17.1 Maass, Ernst (1925). "Eunouchos und Verwandtes". Rheinisches Museum. 74: 437.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 18. Chantraine, Pierre (1970). Dictionnaire étymologique de la langue grecque - Histoire des mots, Vol. 2, E-K. Paris: Éditions Klincksieck. pp. 385–386.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 19. Smythe, Herbert Weir (1920). Greek Grammar. Cambridge, MA: Harvard University Press. pp. 20–21.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 20. Liddell, H.G. and R. Scott (1883). Greek-English Lexicon. New York: Harper & Brothers. pp. 607–608.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 21. 21.0 21.1 Trevor Bryce: The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and Military History. Oxford, New York 2012, p. 95.
 22. Orlando Patterson, Slavery and Social Death, 511 pp., Harvard University Press, 1982 ISBN 0-674-81083-X, 9780674810839 (see p.315)
 23. Diod. xvi. 50; cf. Didymus, Comm. in Demosth. Phil. vi. 5
 24. Penzer, N. M. (1965) The Harem, Spring Books, London, p. 147.
 25.  This article incorporates text from a publication now in the public domainChambers, Ephraim, ed. (1728). "article name needed". Cyclopædia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences (first ed.). James and John Knapton, et al. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)CS1 maint: ref=harv (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles> [1]
 26. Vern L. Bullough (2001). Encyclopedia of birth control. ABC-CLIO. p. 248. ISBN 1-57607-181-2. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 27. American Medical Association (1902). The journal of the American Medical Association, Volume 39, Part 1. American Medical Association Press. p. 235. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 28. Walter Scheidel (2009). Rome and China: comparative perspectives on ancient world empires. Oxford University Press US. p. 71. ISBN 0-19-533690-9. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 29. Guido Majno (1991). The healing hand: man and wound in the ancient world. Harvard University Press. p. 254. ISBN 0-674-38331-1. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 30. For an extended discussion see Mitamura Taisuke,Chinese Eunuchs: The Structure of Intimate Politics tr. Charles A. Pomeroy, Tokyo 1970, a short, condensed version of Mitamura's original book =三田村泰助, 宦官, Chuko Shinsho, Tokyo 1963
 31. Huang, Ray (1981). 1587, A Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-02518-1.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 32. Gwyn Campbell, Suzanne Miers, Joseph Calder Miller (2009). Children in slavery through the ages. Ohio University Press. p. 136. ISBN 0-8214-1877-7. Retrieved 11 January 2011.CS1 maint: multiple names: authors list (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 33. Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (2001). Qin Shihuang. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. p. 273. ISBN 3-87490-711-2. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 34. Mark Edward Lewis (2007). The early Chinese empires: Qin and Han. Harvard University Press. p. 252. ISBN 0-674-02477-X. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 35. History of Science Society (1952). Osiris, Volume 10. Saint Catherine Press. p. 144. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 36. Britannica Educational Publishing (2010). The History of China. The Rosen Publishing Group. p. 76. ISBN 1-61530-181-X. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 37. Qian Ma (2005). Women in traditional Chinese theater: the heroine's play. University Press of America. p. 149. ISBN 0-7618-3217-3. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 38. Edward Theodore Chalmers Werner (1919). China of the Chinese. Charles Scribner's Sons. p. 152. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 39. Ch'ien Ssu-Ma (2008). The Grand Scribe's Records: The Memoirs of Han China, Part 1. Indiana University Press. p. 231. ISBN 0-253-34028-4. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 40. Frederick W. Mote, Denis Twitchett, John King Fairbank (1988). The Cambridge history of China: The Ming dynasty, 1368-1644, Part 1. Cambridge University Press. p. 976. ISBN 0-521-24332-7. Retrieved 11 January 2011.CS1 maint: multiple names: authors list (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 41. Shih-shan Henry Tsai (1996). The eunuchs in the Ming dynasty. SUNY Press. p. 16. ISBN 0-7914-2687-4. Retrieved 28 June 2010.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 42. 1421. The New York Times. February 2, 2003.
 43. 43.0 43.1 Shih-shan Henry Tsai (1996). The eunuchs in the Ming dynasty. SUNY Press. p. 16. ISBN 0-7914-2687-4. Retrieved 28 June 2010.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 44. Wade, Geoff (1 July 2007). "Ryukyu in the Ming Reign Annals 1380s-1580s". Working Paper Series (93). Asia Research Institute National University of Singapore: 75. Archived from the original (PDF) on 5 September 2009. Retrieved 6 July 2014. Cite journal requires |journal= (help)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 45. 祝建龙 (Zhu Jianlong), 二〇〇九年四月 (April 2009), 12.(Page 18 on online document viewer, Page 12 on actual document)
 46. 祝建龙 (Zhu Jianlong), 二〇〇九年四月 (April 2009), 13.(Page 19 on online document viewer, Page 13 on actual document)
 47. Peterson(2000), 259. Books.google.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 48. Derven(2000), 199. Books.google.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 49. Bauer(2010), 569. Books.google.com. 22 February 2010. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 50. Wang(2013). Books.google.com. 20 August 2013. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 51. Keay(2010). Books.google.com. 15 April 2010. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 52. McMahon(2013), 261. Books.google.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 53. McMahon(2013), 269. Books.google.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 54. *The EUNUCHS AND SINICIZATION IN THE NON-HAN CONQUEST DYNASTIES OF CHINA
 55. Tuotuo 1974, pp.109.1480-82 (or Liaoshi, 109.1480-82)
 56. "国学导航-遼史 (遼史卷一百0九 列傳第三十九)". Guoxue123.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 57. 中国古籍全录 (卷一百一 列传第三十九)
 58. "梦远书城 > 辽史 > (卷一百一 列传第三十九)". My285.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 59. зdлэк@. "遼史 卷七一至一百十五 (列傳 第一至四五) (遼 史 卷 一 百 九) (列 傳 第 三 十 九)(伶 官)". Lib.jmu.edu.cn. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 60. "辽史-卷一百九列传第三十九 - 文学100". Wenxue100.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 61. "《辽史》作者:脱脱_第115页_全文在线阅读_思兔 - 思兔阅读". Book.sto.cc. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 62. "王继恩传_白话二十四史 - 中学生读书网 (当前位置:中学生读书网 >> 白话二十四史)". Fox2008.cn. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 63. "王继恩_英语例句|英文例子|在线翻译_栗子搜!([例句2] 来源:王继恩)". Liziso.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 64. "白话辽史-王继恩传 - 文学100". Wenxue100.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 65. "王继恩传". Yw.eywedu.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 66. 脫脫 (Tuotuo). 遼史/卷109 列傳第39: 伶官 宦官 (History of Liao) (in Chinese). 維基文庫 (Chinese Wikisource). Retrieved 5 September 2013.CS1 maint: unrecognized language (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 67. Translations of the Peking Gazette. 1880. p. 83. Retrieved 12 May 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 68. The American annual cyclopedia and register of important events of the year ..., Volume 4. D. Appleton and Company. 1888. p. 145. Retrieved 12 May 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 69. Appletons' annual cyclopedia and register of important events: Embracing political, military, and ecclesiastical affairs; public documents; biography, statistics, commerce, finance, literature, science, agriculture, and mechanical industry, Volume 19. Appleton. 1886. p. 145. Retrieved 12 May 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 70. Peter Tompkins (1963). The eunuch and the virgin: a study of curious customs. C. N. Potter. p. 32. Retrieved 30 November 2010.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 71. 71.0 71.1 (Korean) 내시 - 네이버 백과사전
 72. Gwyn Campbell, Suzanne Miers, Joseph Calder Miller (2009). Children in slavery through the ages. Ohio University Press. p. 137. ISBN 0-8214-1877-7. Retrieved 11 January 2011.CS1 maint: multiple names: authors list (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 73. Joe Palca (25 September 2012). "Korean Eunuchs Lived Long and Prospered".<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 74. "Chuyện 'tịnh thân' hãi hùng của thái giám Việt xưa". Viet Bao. 5 October 2012. Retrieved 31 January 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 75. "Chuyện 'tịnh thân' hãi hùng của thái giám Việt xưa". Ngôi sao. Theo Đất Việt. 10 April 2012. Retrieved 31 January 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 76. "Thê lương chuyện 'của quý' của thái giám Việt xưa". Báo Mới. Báo Đất Việt. 8 May 2012. Retrieved 31 January 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 77. "Thê lương chuyện 'của quý' của thái giám Việt xưa". 2sao. Theo Đất Việt. 8 August 2012. Retrieved 31 January 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 78. "Thê lương chuyện 'của quý' của thái giám Việt xưa". Treonline. ĐVO. Retrieved 27 July 2013.CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 79. "Hành trình đau khổ của những hoạn quan thời xưa". Báo Gia đình & Xã hội. Theo Báo Đất Việt. 24 August 2011. Retrieved 27 July 2013.CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 80. "Bí mật về thái giám trong cung triều Nguyễn". Zing News. Theo Công An Nhân Dân. 18 July 2013. Retrieved 27 July 2013.CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 81. Theo Công An Nhân Dân (18 July 2013). "Bí mật về thái giám trong cung triều Nguyễn". Zing news. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 82. Lê Quyết - GĐXH (6 June 2012). "Hoang lạnh khu mộ địa thái giám độc nhất Việt Nam". Vĩ Nhân Online. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 83. Kim Thoa - Lê Quyết (27 December 2012). "Chuyện ở khu nghĩa địa thái giám Việt Nam". Người Đưa Tin. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 84. Phan Bùi Bảo Thy (18 July 2013). "Bí mật về thái giám trong cung nhà Nguyễn: Những phận đời đặc biệt". Báo Dân trí. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 85. Lê Khắc Niên (Bee.net) (29 July 2011). "Thái giám dưới thời Minh Mạng". Báo Dân trí. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 86. Văn Nguyễn (24 May 2011). "Những thái giám trong hậu cung triều Nguyễn". Báo Dân trí. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 87. "Bí mật về thái giám trong cung triều Nguyễn". VnExpress. 18 July 2013. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 88. Nguyễn Đắc Xuân (13 June 2010). "Thái giám - người phục vụ đặc biệt trong cung Nguyễn". queviet.pl (Hội người Việt Nam tại Ba Lan). Khoa học Đời Sống. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 89. "Thái giám và bí mật phòng the của vua chúa Việt Nam". Góc Cuộc Sống. Theo Đất Việt. 2 August 2013. Retrieved 1 August 2013.CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 90. "Thái giám, loại công chức đặc biệt trong cung Nguyễn". Gác Thọ Lộc. Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 91. Nguyen Dac Xuan (May 2013). "The safe sex and thier(sic) amorous duties". (No.4, Vol.3, May 2013 Vietnam Heritage Magazine). Vol.3 (No.4). Retrieved 1 August 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 92. 92.0 92.1 Tsai (1996), p. 15 The Eunuchs in the Ming Dynasty (Ming Tai Huan Kuan), p. 15, at Google Books
 93. Nguyẽ̂n (2008), p. 169 The History Buddhism in Vietnam, Vol. IIID.5, p. 169, at Google Books
 94. Wang (2000), p. 135 Aching for Beauty: Footbinding in China, p. 135, at Google Books
 95. Goodrich (1976), p. 691 Dictionary of Ming Biography, 1368-1644, p. 691, at Google Books
 96. Campbell (2009), p. 147 Children in Slavery Through the Ages, p. 147, at Google Books
 97. Tran (2006), p. 116 Việt Nam: Borderless Histories, p. 116, at Google Books
 98. 黄啟臣 (16 March 2008). "明代广东海上丝绸之路的高度发展". 國學網--中國經濟史論壇 (China Economic History Forum). Retrieved 26 July 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 99. "明代广东海上丝绸之路的高度发展". 中國評論學術出版社 (China Review Academic Publishers Unlimited). Retrieved 26 July 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 100. (Chinese) http://www.zhgpl.com/crn-webapp/cbspub/secDetail.jsp?bookid=3222&secid=3257
 101. 中國評論新聞 (in 中文). Zhgpl.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 102. "鄭和下西洋與廣東商人的海外移民". 中國評論新聞網 (chinareviewnews.com). 8 March 2006. p. 1. Archived from the original on 25 February 2010. Retrieved 31 January 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 103. "中國評論新聞". Chinareviewnews.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 104. (Chinese) http://www.chinareviewnews.com/crn-webapp/doc/docDetailCNML.jsp?coluid=55&kindid=1160&docid=100107474
 105. (Chinese) http://www.chinareviewnews.com/crn-webapp/doc/docDetailCNML.jsp?coluid=56&kindid=1201&docid=100151090
 106. "中國評論新聞". Chinareviewnews.com. 1 June 2006. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 107. 中國評論新聞 (in 中文). Chinareviewnews.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 108. "郑和下西洋与广东商人的海外移民人文历史". 广州日报大洋网 (life.dayoo.com). 20 October 2009. Retrieved 26 July 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 109. 李慶新. "貿易、移殖與文化交流:15-17 世紀廣東人與越南" (PDF). 廣東省社會科學院歷史研究所 南開大學中國社會歷史研究中心. p. 12. Retrieved 5 January 2013. 此外,沿海平民在海上航行或捕撈漁獵,遇風漂流至越南者時有發生。如成化十三年, 廣東珠池奉御陳彜奏:南海縣民遭風飄至安南被編入軍隊及被閹禁者超過 100 人。5成化中, 海南文昌人吳瑞與同鄉劉求等 13 人到欽州做生意,遇風飄至安南,當局將他們"俱發屯田, 以瑞獨少,宮之"。6... 6《明孝宗實錄》卷一百五十三,弘治十二年八月辛卯。<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 110. 李慶新. "貿易、移殖與文化交流:15-17 世紀廣東人與越南". 廣東省社會科學院歷史研究所 南開大學中國社會歷史研究中心. p. 12. Retrieved 5 January 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 111. Rost (1887), p. 252 Miscellaneous papers relating to Indo-China: reprinted for the Straits Branch of the Royal Asiatic Society from Dalrymple's "Oriental Repertory," and the "Asiatic Researches" and "Journal" of the Asiatic Society of Bengal, Volume 1, p. 252, at Google Books
 112. Rost (1887), p. 252 Miscellaneous papers relating to Indo-China and Indian archipelage: reprinted for the Straits Branch of the Royal Asiatic Society. Second Series, Volume 1, p. 252, at Google Books
 113. Wade 2005, p. 3785/86
 114. "首页 > 06史藏-1725部 > 03别史-100部 > 49-明实录宪宗实录-- > 203-大明宪宗纯皇帝实录卷之二百十九". 明實錄 (Ming Shilu) (in Chinese). Retrieved 26 July 2013. Simplified Chinese:○满剌加国使臣端亚妈剌的那查等奏成化五年本国使臣微者然那入贡还至当洋被风漂至安南国微者然那与其傔从俱为其国所杀其余黥为官奴而幼者皆为所害又言安南据占城城池欲并吞满剌加之地本国以皆为王臣未敢兴兵与战适安南使臣亦来朝端亚妈剌的那查乞与廷辨兵部尚书陈钺以为此已往事不必深校宜戒其将来 上乃因安南使臣还谕其王黎灏曰尔国与满剌加俱奉正朔宜修睦结好藩屏王室岂可自恃富强以干国典以贪天祸满剌加使臣所奏朝廷虽未轻信尔亦宜省躬思咎畏天守法自保其国复谕满剌加使臣曰自古圣王之驭四夷不追咎于既往安南果复侵陵尔国宜训练士马以御之 Traditional Chinese:○滿剌加國使臣端亞媽剌的那查等奏成化五年本國使臣微者然那入貢還至當洋被風漂至安南國微者然那與其傔從俱為其國所殺其餘黥為官奴而幼者皆為所害又言安南據占城城池欲併吞滿剌加之地本國以皆為王臣未敢興兵與戰適安南使臣亦來朝端亞媽剌的那查乞與廷辨兵部尚書陳鉞以為此已往事不必深校宜戒其將來 上乃因安南使臣還諭其王黎灝曰爾國與滿剌加俱奉正朔宜修睦結好藩屏王室豈可自恃富強以幹國典以貪天禍滿剌加使臣所奏朝廷雖未輕信爾亦宜省躬思咎畏天守法自保其國複諭滿剌加使臣曰自古聖王之馭四夷不追咎于既往安南果複侵陵爾國宜訓練士馬以禦之CS1 maint: unrecognized language (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 115. Wade 2005, p. 2078/79
 116. Leo K. Shin (2007). "Ming China and Its Border with Annam". In Diana Lary (ed.). The Chinese State at the Borders (PDF) (illustrated ed.). UBC Press. p. 92. ISBN 0774813334. Retrieved 5 January 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 117. "首页 > 06史藏-1725部 > 03别史-100部 > 49-明实录宪宗实录-- > 106-明宪宗纯皇帝实录卷之一百六". 明實錄 (Ming Shilu) (in Chinese). Retrieved 5 January 2013. Simplified Chinese:○癸亥广东守珠池奉御陈彝奏南海县民为风飘至安南国被其国王编以为军其后逸归言中国人飘泊被留及所为阉禁者百余人奏下户部请移文巡抚镇守等官禁约军民人等毋得指以□贩私通番国且令守珠军人设法堤备从之 Traditional Chinese:○癸亥廣東守珠池奉禦陳彝奏南海縣民為風飄至安南國被其國王編以為軍其後逸歸言中國人飄泊被留及所為閹禁者百余人奏下戶部請移文巡撫鎮守等官禁約軍民人等毋得指以□販私通番國且令守珠軍人設法堤備從之CS1 maint: unrecognized language (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 118. 《明宪宗实录》卷一百六,成化八年七月癸亥
 119. Tsai (1996), p. 16 The Eunuchs in the Ming Dynasty (Ming Tai Huan Kuan), p. 16, at Google Books
 120. Tsai (1996), p. 245 The Eunuchs in the Ming Dynasty (Ming Tai Huan Kuan), p. 245, at Google Books
 121. Lary (2007), p. 91 The Chinese State at the Borders, p. 91, at Google Books
 122. Lary, Diana; Leo K. Shin (2007). Diana Lary (ed.). The Chinese State at the Borders (PDF) (illustrated ed.). UBC Press. p. 91. ISBN 0774813334. Retrieved 5 January 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 123. 123.0 123.1 Cooke (2011), p. 109 The Tongking Gulf Through History, p. 109, at Google Books
 124. Wade 2005, p. 2704/05
 125. "首页 > 06史藏-1725部 > 03别史-100部 > 47-明实录孝宗实录-- > 146-明孝宗敬皇帝实录卷之一百五十三". 明實錄 (Ming Shilu) (in Chinese). Retrieved 5 January 2013. Simplified Chinese:○金星昼见于辰位○辛卯吴瑞者广东文昌县人成化中与同乡刘求等十三人于钦州贸易遭风飘至安南海边罗者得之送本国求等俱发屯田以瑞独少宫之弘治十年国王黎灏卒瑞往东津点军得谅山卫军杨三知归路缘山行九日达龙州主头目韦琛家谋告守备官送还琛不欲久之安南国知之恐泄其国事遣探儿持百金为赎琛少之议未决而凭祥州知州李广宁闻之卒兵夺送于分守官都御史邓廷瓒遣送至京礼部请罪琛为边人之戒奖广宁为土官之劝从之瑞送司礼监给役 Traditional Chinese:○金星晝見於辰位○辛卯吳瑞者廣東文昌縣人成化中與同鄉劉求等十三人於欽州貿易遭風飄至安南海邊羅者得之送本國求等俱發屯田以瑞獨少宮之弘治十年國王黎灝卒瑞往東津點軍得諒山衛軍楊三知歸路緣山行九日達龍州主頭目韋琛家謀告守備官送還琛不欲久之安南國知之恐洩其國事遣探兒持百金為贖琛少之議未決而憑祥州知州李廣寧聞之卒兵奪送於分守官都御史鄧廷瓚遣送至京禮部請罪琛為邊人之戒獎廣寧為土官之勸從之瑞送司禮監給役CS1 maint: unrecognized language (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 126. 《明孝宗实录》卷一五三,弘治十二年八月辛卯
 127. Cooke (2011), p. 108 The Tongking Gulf Through History, p. 108, at Google Books
 128. PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế(Associate Professor Dr. Nguyen Hai Ke) (28 March 2013). "CÓ MỘT VÂN ĐỒN Ở GIỮA YÊN BANG, YÊN QUẢNG KHÔNG TĨNH LẶNG". 广州日报大洋网 (www.dayoo.com). Retrieved 31 January 2014. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 129. PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế(Associate Professor Dr. Nguyen Hai Ke) (22 April 2013). "CÓ MỘT VÂN ĐỒN Ở GIỮA YÊN BANG, YÊN QUẢNG KHÔNG TĨNH LẶNG". 广州日报大洋网 (www.dayoo.com). Retrieved 26 July 2013.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 130. Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697)., eds. (1993). "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư". Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992). Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993). Retrieved 26 July 2013. |chapter= ignored (help)CS1 maint: uses editors parameter (link) CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 131. Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697)., eds. (1993). "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư". Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992). Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993). Retrieved 26 July 2013. |chapter= ignored (help)CS1 maint: uses editors parameter (link) CS1 maint: others (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 132. Chandler (1987), p. 129 In Search of Southeast Asia: A Modern History, p. 129, at Google Books
 133. Andaya (2006), p. 177 The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia, p. 177, at Google Books
 134. Woodside (1971), p. 66 Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study of Nguyen and Ch'ing Civil Government in the First Half of the Nineteenth Century, p. 66, at Google Books
 135. Fodor's (2012), p. 31 Fodor's See It Vietnam, 3rd Edition, p. 31, at Google Books
 136. Stearns (2006), p. 1 Aching for Beauty: Footbinding in China, p. 1, at Google Books
 137. 137.0 137.1 Peletz (2009), p. 73 Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times, p. 73, at Google Books
 138. 138.0 138.1 Peletz (2009), p. 73 Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times, p. 73, at Google Books
 139. Peletz (2009), p. 75 Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times, p. 75, at Google Books
 140. Peletz (2009), p. 75 Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times, p. 75, at Google Books
 141. Thant Myint-U (2007), p. 126 The River of Lost Footsteps: Histories of Burma, p. 126, at Google Books
 142. Yegar (1972), p. 10 The Muslims of Burma, p. 10, at Google Books
 143. Takkasuilʻ myāʺ Samuiṅʻʺ Sutesana Ṭhāna (2007), p. 57 Myanmar historical research journal, Issue 19, p. 57, at Google Books
 144. Fleischmann (1981), p. 49 Arakan, Konfliktregion zwischen Birma und Bangladesh: Vorgeschichte und Folgen des Flüchtlingsstroms von 1978, p. 49, at Google Books
 145. Lewis. Race and Slavery in the Middle East, Oxford Univ Press 1994.
 146. Lad, Jateen. "Panoptic Bodies. Black Eunuchs in the Topkapi Palace", Scroope: Cambridge Architecture Journal, No.15, 2003, pp.16–20.
 147. Hathaway, Jane (2005). Beshir Agha : chief eunuch of the Ottoman imperial harem. Oxford: Oneworld. pp. xii, xiv. ISBN 1-85168-390-9.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 148. https://books.google.com/books?ei=BBw5TdWlMsLqgQeK2q3XCA&ct=result&id=ilIKAQAAMAAJ&dq=the+Coptic+priests+castrate+Nubian+and+Abyssinian+slave+boys+at+about+8+years+of+age+and+afterward+sell+them+to+the+Turkish+market.+Turks+in+Asia+Minor+are+also+partly+supplied+by+Circassian+eunuchs.+The+Coptic+priests+before&focus=searchwithinvolume&q=oriental
 149. 149.0 149.1 https://books.google.co.uk/books?id=VS-2aLdskbAC&pg=PA99&dq=mount+ghebel+eter&hl=en&sa=X&ei=AkrFVN78JJLf7Qbb2YH4CA&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=mount%20ghebel%20eter&f=false
 150. https://archive.org/stream/lesfemmesleseun00bissgoog#page/n141/mode/2up
 151. Henry G. Spooner (1919). The American Journal of Urology and Sexology, Volume 15. The Grafton Press. p. 522. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>"In the Turkish Empire most of the eunuchs are furnished by the monastery Abou-Gerbe in Upper Egypt where the Coptic priests castrate Nubian and Abyssinian boys at about eight years of age and afterward sell them to the Turkish market. The Coptic priests perform the 'complete' operation, that is, they cut away the whole scrotum, testes and penis."
 152. Northwestern lancet, Volume 17. s.n. 1897. p. 467. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 153. John O. Hunwick, Eve Troutt Powell (2002). The African diaspora in the Mediterranean lands of Islam. Markus Wiener Publishers. p. 100. ISBN 1-55876-275-2. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 154. American Medical Association (1898). The Journal of the American Medical Association, Volume 30, Issues 1-13. American Medical Association. p. 176. Retrieved 11 January 2011.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 155. "Akbar-Birbal Anecdotes". Retrieved 2 November 2008.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 156. "Ghilmans and Eunuchs". Retrieved 2 November 2008.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 157. Ravaging the Vulnerable: Abuses Against Persons at High Risk of HIV Infection in Bangladesh, Human Rights Watch, August 2003. Report online.
  See also: Peoples Union of Civil Liberties (Karnataka) Report on Human Rights Violations Against the Transgender Community, released in September 2003. Reported in Being a Eunuch, By Siddarth Narrain, for Frontline, 14 October 2003.
 158. Eunuchs 'cut off man's penis'. By Baldev Chauhan, BBC correspondent in Himachal Pradesh. BBC News. Thursday, 24 July 2003.
 159. "Dancing eunuchs taxing red-faced shopkeepers. Reuters. November 10, 2006". Reuters.com. 10 November 2006. Retrieved 6 November 2010.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 160. 160.0 160.1 Roller, Lynn (1999). "In search of god the mother". University of California Press. ISBN 978-0-520-21024-0. Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: ref=harv (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 161. Caner, Daniel (1997). "The Practice and Prohibition of Self-Castration in Early Christianity". Vigiliae Christianae. Brill. 51 (4): 396–415. doi:10.1163/157007297X00291. JSTOR 1583869.CS1 maint: ref=harv (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 162. Hester, David (2005). "Eunuchs and the Postgender Jesus: Matthew 19:12 and Transgressive Sexualities". Journal for the Study of the New Testament. Sage Publications. 28 (1): 13–40. doi:10.1177/0142064X05057772.CS1 maint: ref=harv (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 163. Frend, W. H. C., The Rise of Christianity, Fortress Press, Philadelphia, 1984, p. 374, which in footnote 45 cites Eusebius, Historia Ecclesiastica VI.8.2
 164. 164.0 164.1 164.2 Moxnes, By Halvor (2004). "Putting Jesus in his place". Westminster John Knox Press: 85. ISBN 978-0-664-22310-6. Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: ref=harv (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 165. "Yellamma cult of India". Kamat.com. Retrieved 6 November 2010.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 166. "The Mystery of the Threshold: "Ali" of Southern India". Web.archive.org. 25 November 2006. Archived from the original on 25 November 2006. Retrieved 6 November 2010.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 167. Christel, Lane (1978). "Christian religion in the Soviet Union". State University of New York Press: 94. ISBN 978-0-87395-327-6. Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: ref=harv (link)<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 168. "Some members of suicide cult castrated, CNN, March 28, 1997". Cnn.com. 28 March 1997. Retrieved 6 November 2010.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 169. The Old Testament Hebrew Lexicon at Heartlight.
 170. EUNUCH Biblical at Gender Tree.
 171. "Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary". Retrieved 21 October 2006.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 172. Reddy, Gayatri, With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India, 310 pp., University of Chicago Press, 2005 ISBN 0-226-70755-5 (see p. 8)
 173. Shaninian, Vahakn B., et al. (2006), Determinants of Androgen Deprivation Therapy Use for Prostate Cancer: Role of the Urologist. Journal of the National Cancer Institute, vol. 98, pp. 839–45
 174. http://www.nytimes.com/2007/03/27/health/27case.html
 175. Wassersug, Richard J. (2003). Castration anxiety. OUT, September 2003, pp. 66–72.
 176. Wille, Reinhard & Klaus M. Beier (1989), Castration in Germany. Annals of Sex Research, vol. 2, pp. 103–33
 177. Stay informed today and every day (12 January 2013). "Lifespan and the sexes: Catching up". The Economist. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 178. "Tale of the First Eunuch, Bukhayt". Globusz.com. Retrieved 24 April 2014.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles>
 179. Jean-Jaques Glassner: Mesopotamian Chronicles. Atlanta 2004, p. 169.

Sources and references

External links