Mer Hayrenik

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
Մեր Հայրենիք
English: Our Fatherland
Mer Hayrenik
Flag of Armenia in Yerevan.JPG

National anthem of  Armenia
Lyrics Mikael Nalbandian (1829–1866), 1859[1]
Music Barsegh Kanachyan (1885–1967)
Adopted 1918 (re-adopted in 1991)
Music sample

"Mer Hayrenik" (Armenian: Մեր Հայրենիք, Armenian pronunciation: [mɛɾ hɑjɾɛnikʰ]; "Our Fatherland") is the national anthem of the Republic of Armenia. Adopted on 1 July 1991, it was also the national anthem of the First Republic of Armenia (1918–1920), the first modern Armenian state.

The lyrics of the anthem are adapted from a version of Song of an Italian girl (Armenian: Իտալացի աղջկա երգը, written in 1859) by Mikael Nalbandian (1829–1866).[1] Later set to music by composer Barsegh Kanachyan (1885–1967).

Lyrics

Armenian[2] Latin transcription English translation[3]

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գույնով,
Նվիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Mer Hayrenik’, azat ankakh,
Vor aprel e dare dar
Yur vordik’ё ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Aha yeghbayr k’ez mi drosh,
Zor im dzer’k’ov gortsets’i
Gishernerë yes k’un ch’egha,
Artasuk’ov lvats’i.

Nayir nran yerek’ guynov,
Nvirakan ser’ nshan
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamu dem
T’ogh misht pantsa Hayastan.

Amenayn tegh mahë mi e
Mard mi angam pit mer’ni,
Bayts’ yerani, vor yur azgi
Azatut’yan kzohvi.

Our Fatherland, free, independent,
That has for centuries lived,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy,
Let you, Armenia, be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Comparison with the original text

Mer Hayrenik is based on the first, third, fourth and sixth stanzas of the original poem The Song of an Italian Girl.

Anthem text in Armenian[2] English translation[3] Poem text in Armenian
(1st, 3rd, 4th and 6th stanzas)
English translation

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարէ դար
Յուր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ' մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Our Fatherland, free, independent,
That has for centuries lived,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn with my own hands
Over the sleepless nights,
And rinsed it with my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine towards the ignorant,
Let you, Armenia, be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Մեր հայրենիք, թշուառ, անտէր,
Մեր թշնամուց ոտնակոխ,
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Հանել իւր վրէժ, քէն ու ոխ:

Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրoշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի։

Նայի՛ր նորան, երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դէմ,
Թո՛ղ կործանուի Աւստրիան:

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի.
Բայց երանի՜, որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Our Fatherland, miserable, abandoned,
Downtrodden by our enemies,
Is now summoning its sons
To take revenge, spite and malice.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn with my own hand
Over the sleepless nights,
And rinsed with my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine towards the ignorant,
Let Austria to be destroyed.[lower-alpha 1]

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Notes

  1. Refers to the Wars of Italian Independence against the Austrian Empire.

References

  1. 1.0 1.1 (Armenian) The Song of the Italian girl in Armenian Wikisource
  2. 2.0 2.1 According to the Armenian version of the web site of the Government of the Republic of Armenia
  3. 3.0 3.1 According to the English version of the web site of the Government of the Republic of Armenia

External links