List of Russian-language writers

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search
Russian-language writers
Tolstoy
Dostoyevsky
Bulgakov
Solzhenitsyn
Pushkin
Turgenev
Chekhov
Bunin
Tsvetaeva
Gogol
Lermontov
Gorky
Pasternak
Mayakovsky
Leskov
Shchedrin
Babel
Bely
Krylov
Mandelstam
Sholokhov

This is a list of authors who have written works of prose and poetry in the Russian language.

For separate lists by literary field:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

See also