Victory (1938 film)

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search


Victory
Directed by Vsevolod Pudovkin
Mikhail Doller
Written by Nathan Zarkhi
Vsevolod Vishnevsky
Music by Yuri Shaporin
Cinematography Anatoli Golovnya
Production
company
Release dates
1938
Running time
77 minutes
Country Soviet Union
Language Russian

Victory (Russian: Победа, Pobyeda) is a 1938 Soviet film directed by Vsevolod Pudovkin and Mikhail Doller.

Cast

  • Yekaterina Korchagina-Aleksandrovskaya - Mother Samoylova
  • Vladimir Solovyov - Klim Samoylov, stratoplane pilot
  • S. Ostroumov - Lomov
  • N. Sanov - Gudiashvili
  • Aleksandr Grechanyy - Gorelov
  • L. Kalyuzhnaya - Liza, Klim's wife
  • Z. Karpova - Anya
  • Luka Lyashenko - Fomin

References


External links